چاپ کارت- آلبوم و لیست حضور و غیاب امتحانات نهایی خردادماه

ضمن تبریک عید فطر و با توجه به فعال شدن چاپ کارت و آلبوم در سایت فاینال

مقتضي است مدارس به منظور چاپ کارت- آلبوم و ليست حضور و غياب امتحانات نهايي خرداد ماه 1400 از روز یکشنبه مورخ 2/19 وارد سامانه برگزاري امتحانات نهايي ( فاينال وب ) آموزشگاه خود شده و کارت- آلبوم ( فرم۲۶۰) و ليست حضور غياب ( فرم۲۵۲ ) را از گزينه گزارشات چاپ نموده و حداکثر تا روز سه شنبه 2/21 به کارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي تحويل نماييد.

تذکر۱: هنگام چاپ دقت شود برگه ها خوانا و صحيح چاپ شوند.( مطالب برگه ها صحيح باشد: حوزه امتحاني-نمرات-تعداد دروس و ….)

تذکر 2: كليه فرمها را پس از چاپ  مهر و امضاء نموده ، کارت ها برش خورده و براي دانش آموزان چپ دست روي کارت ورود به جلسه کلمه چپ دست درج گردد

تذکر3 : حتي الامکان کارت و آلبوم ها را روي برگه هاي مقوايي سفيد رنگ چاپ بگيريد .

تذکر 4 : با توجه به اینکه در این دوره عکس اسکن شده روی کارت و آلبوم الزامی است، صحت عکس روی کارت و آلبوم بررسی و عکس ها ممهور گردد.(عكس هاي روي آلبوم بصورت مشترك و زوجي توسط آموزشگاه مهر زده شود.)

تذكر5 : پيگيري هاي لازم براي دانش آموزاني كه نياز به منشي دارند صورت پذيرد.( درخواست منشي درسايت فاينال و درخواست توسط كارتابل به اين كارشناسي)

تذکر 6 : بهتر است جهت اطلاع دانش آموزان از زمان و مکان حوزه امتحانات ، یک نسخه دیگر از کارت ورود به جلسه نیز چاپ و در اختیار دانش آموز قرار گیرد.