آرشیو دسته ها : سازماندهی 1402-1401

لیست امتیاز دبیران متوسطه دوم سال تحصیلی 1402-1401

                                             

فیزیک خانم                                                                            فیزیک آقا

فلسفه و منطق خانم                                                                فلسفه ومنطق آقا

عربی خانم                                                                              عربی آقا

شیمی خانم                                                                            شیمی آقا

زیست خانم                                                                             زیست شناسی آقا

زمین خانم

ریاضی خانم                                                                              ریاضی آقا

دینی خانم                                                                                دینی و قرآن آقا

جغرافی خانم                                                                             جغرافیا

لیست امتیاز دبیران متوسطه دوره اول 1402-1401

مطالعات اجتماعی آقا                  مطالعات اجتماعی خانم

کاروفناوری آقا                            کاروفناوری خانم

قرآن و معارف آقا                         قرآن و معارف خانم

فرهنگ وهنر آقا                          فرهنگ وهنرخانم

علوم تجربی آقا                          علوم تجربی خانم

زبان انگلیسی آقا                       زبان انگلیسی خانم

ریاضیات آقا                              ریاضیات خانم

ادبیات