آرشیو دسته ها : سازماندهی 1401-1400

لیست امتیاز دبیران متوسطه دوره اول

امتیاز دبیران خانم

امتیاز دبیران آقا

 ادبیات فارسی

 ادبیات فارسی

 ریاضیات

 ریاضیات

 مطالعات اجتماعی

 مطالعات اجتماعی

 علوم تجربی

 علوم تجربی

 زبان خارجه

 زبان خارجه

 کاروفناوری

 کاروفناوری

 فرهنگ وهنر

 فرهنگ وهنر

 قرآن و معارف

 قرآن و معارف

 آمادگی دفاعی

امتیازات سازماندهی 1401-1400 متوسطه دوم – همکاران آقا

با سلام و احترام امتیازات سازماندهی 1401-1400 همکاران آقا متوسطه دوم به شرح ذیل می باشد.

الهیات

ادبیات عرب

ادبیات فارسی

تاریخ

جغرافی

ریاضی

زبان انگلیسی

زیست شناسی

شیمی

علوم اجتماعی

فیزیک

امتیازات سازماندهی 1401-1400 متوسطه دوم – همکاران خانم

با سلام و احترام امتیازات سازماندهی 1401-1400 همکاران خانم متوسطه دوم به شرح ذیل می باشد.

الهیات

ادبیات عرب

ادبیات فارسی

آمادگی دفاعی

تاریخ

جغرافی

ریاضی

زبان انگلیسی

زمین شناسی

زیست شناسی

شیمی

علوم اجتماعی

فیزیک